• topafbeelding.jpg
 
Doelstelling
Volgens de statuten:
1. De stichting stelt zich ten doel financiën te werven voor:
  a. de prediking, verspreiding en beleving van Gods Woord, de Heilige Schrift, in Brazilië door middel van alle haar ten dienste staande mogelijkheden;
  b. de geestelijke en maatschappelijke nood in deze wereld, in het bijzonder in Brazilië te bestrijden en waar mogelijk op te heffen;
  c. het geestelijk ondersteunen van de werkers, die in de Braziliaanse kerken en in de hulporganisatie werkzaam zijn.
  d. het financieel en materieel ondersteunen van de Braziliaanse stichtingen die het hulpverleningswerk uitvoeren.
  e. De kerken financieel helpen op projectbasis, als die hun draagkracht te boven gaan, zoals bij de bouw van nieuwe kerken.
Algemeen
Statutaire naam
 Stichting Zending Brazilië voor Christus
RSIN/fiscaal nummer
 816670031
KvK-nummer 41048010
ANBI-status
 Ja
FINANCIEEL VERSLAG 2021
VERSLAG ACTIVITEITEN 2021
VERSLAG ACTIVITEITEN 2022

ANBI JAARVERSLAG 2022 SZBvC

Situatie van Govert en Eliana Jonker:

Eliana en Govert zijn verhuisd naar Heino omdat de woning in Witharen verkocht werd.
Ze hebben nu een voormalige vakantiewoning, geheel rolstoelvriendelijk. Marc en Magna hebben goed geholpen met verhuizen. Marc moest ook zijn deel van de woning in Witharen ontruimen.

In mei heeft Eliana een debriefingweek voor zendelingen meegemaakt.
Ze heeft het als een zegen ervaren.
In de toekomst hoopt ze bij Mercy Ships te gaan werken. Nu blijft ze haar bijdrage leveren aan de Brazilië zending met de nieuwsbrieven en als contactpersoon tussen het werk in Brazilië en Nederland.

De aankoop van een natuurgraf voor Govert op begraafplaats Hoogengraven is geregeld.

BESTUUR

 • Er zijn 5 bestuursvergaderingen gehouden, de meeste digitaal.
 • Er zijn 4 HTML nieuwsbrieven uitgestuurd naar ca. 150 ontvangers. Dit aantal is weer iets gegroeid.
 • Van de 4 papieren nieuwsbrieven werden per uitgave 90 exemplaren verstuurd naar 40
 • De frequentie van beide nieuwsbrieven is nu 3-maandelijks geworden, op verzoek van de auteur in Brazilië.
 • De voorzitter deelt mede dat hij per 19-10-22 is verhuisd naar Schelde 112, 7908 HM in Hoogeveen. Dit als gevolg van zijn vertrek uit de kerk in Scherpenzeel.

WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Dit is een nieuwe wet om behoorlijk bestuur te garanderen voor stichtingen en verenigingen. Het bestuur heeft aan de hand van een checklist de Statuten en het Beleidsplan van onze stichting doorgelicht. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Er zijn wel 2 suggesties gedeeltelijk overgenomen:

   1. Alle facturen laten controleren door een medebestuurder?
   Hiervoor is besloten dat de maandelijkse rapportage van de penningmeester aan het bestuur
   voldoet. Een regel van deze strekking is opgenomen in ons Beleidsplan.
   Daarnaast heeft de secretaris ook volledige toegang tot de bankrekening van de stichting
   met een eigen betaalpas.  

 1. Referenties of een VOG vragen aan nieuwe bestuursleden.
  Deze regel is ook opgenomen in het Beleidsplan.
  Hiermee zijn de Statuten en het Beleidsplan van de SZBvC in overeenstemming met de WBTR wetgeving.

PROJECTEN
Afbouw kerk Mercês
nodig: 27.500 euro. Er is in 2022 al € 3050,- euro hiervoor gedoneerd.

Afbouw en aanpassingen aan de oude en nieuwe kerk in Sta Bárbara:
Hiervoor is nodig 45.000 euro.

HET KINDERDAGVERBLIJF

Lourdes , Eliana en het bestuur hebben een rapportage opgesteld over de heropening van het Kinderdagverblijf en de toekomstvisie die we hebben.
Op 28 februari zijn de scholen weer begonnen na de Corona sluiting. Momenteel is de basisschool met 2 klassen van 30 kinderen (30 ’s morgens en 30 ’s middags) ingetrokken in de grote zaal van het Kinderdagverblijf. Deze wordt niet dagelijks gebruikt voor de opvang. Het gemeentebestuur heeft dit beslist wegens verbouwingen in de plaatselijke basisschool. Het Kinderdagverblijf is ook weer geopend en is ook gestart met 60 kinderen. De gemeentelijke overheid zorgt nu voor de maaltijden van de kinderen.

 

FINANCIËN

 • Een langdurig zieke metselaar, die veel voor de zending gebouwd heeft, was zonder inkomen. Lourdes heeft, zoveel mogelijk in natura, aan hem gegeven wat nodig was voor zijn gezin. Er werden dit jaar maandelijkse bijdragen overgemaakt in afwachting van het verkrijgen van de Braziliaanse verzekeringsuitkering. Deze is inmiddels tot uitbetaling overgegaan en dus is onze steun beëindigd.
 • Onze ING rekening blijft bestaan omdat veel donateurs deze gebruiken. De rekening wordt niet meer genoemd in onze publicaties. ABN-AMRO blijft onze werkrekening.
 • Het door het bestuur voorgestelde maandbedrag van € 2375,- voor 2023 is geaccepteerd door Lourdes.

Toelichting op de jaarrekening 2022.

De kerken zijn financieel zelfstandig. De insteek is, dat deze dat in de toekomst zullen blijven, behoudens speciale projecten, zoals bijvoorbeeld de afbouw van de kerkgebouwen.

Wat dit betreft moeten de kerkgebouwen in Santa Bárbara do Tugúrio en in Mercês verder afgebouwd worden, waarbij de situatie in Mercês het meest urgent is. Hiervoor is een bedrag gereserveerd uit het eigen vermogen van de stichting, alsmede uit giften die al voor dit doel gedaan zijn.

Zodra er voldoende financiën beschikbaar zijn, kan de afbouw in Mercês worden begonnen.

De in 2020 opgebouwde continuïteitsreserve is voldoende om de maandelijkse schommelingen in giften op te vangen en een vast maandbedrag aan het Kinderdagverblijf uit te keren. Wel lopen de structurele giften langzaam terug. Per jaar wordt bekeken in hoeverre het maandbedrag naar Brazilië hieraan wordt aangepast.

Er is een bijdrage geleverd aan de kosten die Govert Jonker en Eliana Jonker moesten maken als gevolg van hun remigratie in 2020. Voor toekomstige uitgaven die zij niet zelf kunnen bekostigen, blijft vooralsnog een bedrag gereserveerd.

CONCLUSIES:
Kinderdagverblijf
We zijn dankbaar dat het weer functioneert en zelfs ten dienste staat van de basisschool in Santa Bárbara.

Financieel:
We zijn dankbaar voor alle giften, waardoor het werk door kan gaan en er ook aan verbetering van de kerkgebouwen kan worden gewerkt.

JAARPLAN 2023-2025:
De ontmoeting van het bestuur en Eliana met het comité van aanbeveling heeft nog niet plaats gevonden. In het voorjaar proberen we het opnieuw.

Werkverlof 2023
We hebben eerder besloten dat we 4 jaar na 2019 weer een werkverlof vanuit Brazilië zouden organiseren. Het voorstel van Eliana, in overleg met Brazilië, is om Ismaël, Karin en ook Magna uit te nodigen. Magna is nodig om voor Govert te zorgen terwijl Eliana rijdt en vertaalt. Eliana stelt voor hen alle drie als logées te hebben in het huis in Heino. Haar auto kan gebruikt worden voor het rondreizen. Deze beide zaken geven wat financiële ruimte. Eliana heeft aangegeven dat het programma wat minder intensief moet zijn dan de vorige keren! We hebben contact met 9 kerken die we willen bezoeken.

Projecten
De kerken van Mercês en Santa Bárbara willen we verder afwerken en verbeteren, zodat ze goed functioneren en er goed uitzien en een zegen zijn voor de gemeenschap. 

Sponsors
Het zoeken naar sponsors gaat door. Er zijn niet veel fondsen die kerken willen steunen.

 
FINANCIEEL VERSLAG 2022
Verslag Activiteiten 2023
ANBI JAARVERSLAG 2023 SZBvC
SITUATIE VAN GOVERT EN ELIANA JONKER:
Eliana en Govert wonen nu in Heino. Het is een voormalige ruime vakantiewoning, geheel rolstoelvriendelijk met de slaapkamer van Govert op de begane grond. Ze hebben zelfs de hele familie Jonker van 6 personen uit Brazilië er in onder gebracht voor een bezoek van één week. Het team van het werkverlof bestaande uit Ismaël en Karin Jonker verbleef daar ook.

BESTUUR
• Er zijn 6 bestuursvergaderingen gehouden, de meeste digitaal.
• Er zijn 4 HTML nieuwsbrieven uitgestuurd naar ca. 150 ontvangers. Dit aantal is weer iets gegroeid.
• Van de 4 papieren nieuwsbrieven werden per uitgave 85 exemplaren verstuurd naar 35 adressen. Dit aantal neemt jaarlijks af.
• De frequentie van de digitale nieuwsbrief is gewijzigd van 2-maandelijks naar 3-maandelijks op verzoek van de auteur in Brazilië. Beide brieven verschijnen nu 3-maandelijks.

PROJECTEN
Afbouw kerk Mercês
Nodig was: 27.500 euro. Het volledige bedrag hiervoor is rond gekomen. Hiervoor hebben we € 10.850,- uit onze reserves aangewend, zodat we de 5000,- euro, die onder een restrictie waren toegezegd ook hebben ontvangen. Er is al een toiletruimte gecreëerd naast het kerkgebouw. Heel mooi betegeld. De aannemer is vanaf 1 januari 2024 aan het werk voor het hele project.
Afbouw en aanpassingen aan de oude en nieuwe kerk in Sta Bárbara:
Hiervoor is nodig 45.000 euro. Het volgende project!

HET KINDERDAGVERBLIJF
Momenteel is de basisschool met 2 klassen van 30 kinderen (30 ’s morgens en 30 ’s middags) ingetrokken in de grote zaal van het Kinderdagverblijf. Deze wordt niet dagelijks gebruikt voor de opvang. Het gemeentebestuur heeft dit beslist wegens verbouwingen in de plaatselijke basisschool. Het Kinderdagverblijf is ook weer geopend en is ook gestart met 60 kinderen. De gemeentelijke overheid zorgt nu voor de maaltijden van de kinderen. De aanpassingen aan de regulier basisschool zijn nog niet begonnen. Er is dus ook in 2024 inwoning van de basisschool.

WERKVERLOF 2023
Het werkverlof van 11 sept. tot 17 november is anders ingevuld dan was gepland. Magna is niet meegekomen, zodat Eliana bij Govert moest blijven. Zij is naar 2 samenkomsten meegegaan. De andere samenkomsten heeft onze voorzitter verzorgd, samen met Ismaël en Karin. De voorzitter was ook in de gelegenheid om het team overal heen te rijden. Er zijn 2 kerken waarmee we geen contact mee kregen. Eén kerk heeft per einde 2023 hun ondersteuning moeten beëindigen. Er werden flyers en papieren nieuwsbrieven uitgedeeld bij alle bezoeken. Nieuwe donateurs hebben zich gelukkig ook gemeld. Ook zijn er veel persoonlijke contacten gelegd en familiebanden verstevigd. Het was een zegen dat onze voorzitter, Jacques Helder, zoveel heeft kunnen bijdragen om het verlof tot een succes te maken.

FINANCIËN
Toelichting op de jaarrekening 2023.
De Kerken
De kerken zijn financieel zelfstandig. De insteek is, dat ze dat in de toekomst zullen blijven, behoudens speciale projecten, zoals bijvoorbeeld de afbouw van de kerkgebouwen. De gebouwen in Santa Bárbara do Tugúrio en in Mercês moeten nl. verder afgemaakt worden, waarbij de situatie in Mercês het meest urgent is.
Aan het einde van het jaar waren voldoende financiën ontvangen om het voor Mercês benodigde bedrag over te kunnen maken naar Brazilië. De afbouw van deze kerk kan nu in januari worden hervat en in de loop van 2024 worden voltooid.
Govert en Eliana
Er is een bijdrage geleverd aan de kosten die Govert Jonker en Eliana Jonker moesten maken als gevolg van hun remigratie in 2020. Voor toekomstige uitgaven die zij niet zelf kunnen bekostigen, blijft vooralsnog een bedrag gereserveerd.
Maandbedrag Kinderdagverblijf
De continuïteitsreserve is voldoende om de maandelijkse schommelingen in giften op te vangen en een vast maandbedrag aan het Kinderdagverblijf uit te keren. Wel lopen de structurele giften over het algemeen langzaam terug. Per jaar wordt bekeken in hoeverre het maandbedrag naar Brazilië hieraan wordt aangepast.
Omdat we in het verslagjaar echter veel giften mochten ontvangen is besloten om het maandbedrag voor het Kinderdagverblijf in 2024 gelijk te houden aan dat in 2023, nl. € 2375,-.
Sponsors
Het zoeken naar sponsors gaat door. Er zijn helaas niet veel fondsen die kerkenbouw willen steunen. Eén stichting bood zelf aan om het Kinderdagverblijf te gaan steunen!

BOERDERIJ
Door overstromingen begin dit jaar is het weiland van de boerderij weggespoeld. De hoger gelegen delen zijn bewaard gebleven. Ismaël heeft besloten in te krimpen tot één koe en wat kleinvee. Ismaël ziet dit nu als een privé project, los van het zendingswerk. De boerderij is daarom uit het beleidsplan verwijderd.

CONCLUSIES
Kinderdagverblijf:
We zijn dankbaar dat het na Corona weer functioneert en zelfs ten dienste staat van de basisschool in Santa Bárbara.
Financieel:
We zijn dankbaar voor alle giften, waardoor het werk door kan gaan en er ook aan verbetering van de kerkgebouwen kan worden gewerkt.

TOEKOMST
• Vanaf januari 2024 zal Ismaël met het bestuur mee vergaderen via Skype. We verwachten zo sneller en directer te communiceren met Brazilië.
• Er ligt een verzoek vanuit het Kinderdagverblijf om een klusjesman aan te mogen nemen voor transport en onderhoudswerk.
• Verzoek bij Opwekking indienen voor Renovatie van de kerkgebouwen in Sta Bárbara.
Financieel Verslag 2023
                                     
  Balans      
      31-12-2023      31-12-2022             
                         
  Actief                          
  Financiele middelen     € 38.342___     € 55.725__            
                         
                         
  Passief                          
                         
  Reserves                        
  Continuiteïtsreserve   € 20.000     € 20.000            
  Bestemmingsreserve                    
  Renovatie/afbouw kerkgebouwen       € 8.050            
  Ondersteuning remigratie € 2.963_     € 5.663_            
  Totaal reserves     € 22.963     € 33.713            
                         
  Eigen vermogen     € 15.379     € 22.012            
                         
  Totaal passief     € 38.342__     € 55.725__                
                             
                                   
                             
  Baten en lasten                            
    2023   2022          
  Baten                              
                             
  Giften                              
  Kinderdagverblijf     €16.763       € 20.097                  
  Renovatie/afbouw kerkgebouwen   € 5.850     € 3.050                  
  Overige giften   € 25.315     € 18.250              
  Rente          € 315_     _________               
  Totaal baten     € 48.243     € 41.397            
                         
                                 
    Lasten                          
                                 
    Betalingen t.b.v. het werk in Brazilie              
      Kinderdagverblijf   € 30.875     € 32.565            
      Renovatie/afbouw kerkgebouwen € 25.500                  
      Ondersteuning remigratie   € 2.400      € 4.000            
      Werkverlof fam. Jonker in 2023   € 5.275_     _________         
              € 64.050     € 36.565      
                           
    Algemene kosten                  
      Nieuwsbrief   € 391     € 404        
      Bankkosten   € 838     € 710        
      Overige algemene kosten € 347___     € 351____        
                € 1.576__     € 1.465____      
    Totaal lasten     € 65.626     € 38.030      
                           
    Saldo baten en lasten     -€ 17.383__     € 3.367____      
                           
    Bestemming saldo                  
      Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve -€ 10.750     -€ 1.250      
      Toevoeging/onttrekking aan continuïteitsreserve              
      Toename/afname eigen vermogen   -€ 6.633___     € 4.617___      
              -€ 17.383     € 3.367      
                           
                           
                           
    Toelichting                  
                           
    Algemeen                  
                           
    De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.                          
    De stichting had in 2023 geen personen in dienst.                
                           
                           
    Balans                    
                           
    Continuïteitsreserve                  
    Dit bedrag dient om schommelingen in de giften op te vangen            
                           
    Bestemmingsreserve                  
    De gelden voor afbouw kerkgebouwen zijn naar Brazilië overgemaakt, zodat de afbouw        
    van de kerk in Mercês in 2024 kan worden voltooid.                
                           
    Er is een bedrag gereserveerd voor verdere ondersteuning bij de terugkeer van Govert Jonker      
    en Eliana.                  
                           
                           
    Baten en lasten                  
                           
    Kosten worden geboekt op de factuurdatum.                
                           
    De kosten bedroegen minder dan 3% van de totale uitgaven.    
ANBI Beleidsplan mei 2024
BELEIDSPLAN VAN DE “STICHTING ZENDING BRAZILIË VOOR CHRISTUS” 
Revisie 13-05-2024: update fin.

1.     INLEIDING

In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Zending Brazilië voor Christus het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 april 2017 en voor de laatste keer aangepast en goedgekeurd door het bestuur op 13 mei 2024.

Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig. De vernieuwde STATUTEN van de Stichting ZBvC zijn op 24-03-2017 bij de notaris gepasseerd. Ons KvK nummer is: 41048010.

RSIN / fiscaal nummer: 816670031. De stichting heeft een website: http://www.zendingbrazilie.nl

 
2.     STATUTAIRE DOELSTELLING

A.     De stichting baseert zich voor de nastreving van haar doelstellingen op de Bijbel. 

B.     De stichting heeft als doel, vastgelegd in de statuten:

•       Het als Algemeen nut beogende instelling werven en ter beschikking stellen van financiële middelen voor de ondersteuning van Braziliaanse instellingen, die hulpverlenings- en zendingswerk uitvoeren, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

•       De stichting heeft geen winstoogmerk.

C.     De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

•       Het doen van uitkeringen aan Braziliaanse instellingen, die het algemeen nut dienen.

•       De stichting werft hiervoor fondsen in Nederland ten behoeve van instellingen in Brazilië, die het werk uitvoeren.

•       Het uitgeven en verspreiden van voorlichtingslectuur over het werk in Brazilië.

•       Het organiseren van voorlichtingssamenkomsten en soortgelijke activiteiten om bekendheid te geven aan het werk in Brazilië.

•       Het vormen van een thuisbasis, die zich zowel geestelijk als financieel voor het werk inzet.

 
3.     DOELGROEP

De Stichting ondersteunt het werk dat is opgezet door de familie Jonker in Brazilië in 1980. Zij hebben in het stadje Santa Bárbara do Tugúrio een zendingswerk opgericht, dat nu bestaat uit een Evangelische

Kerk en een Kinderdagverblijf. Een dochterkerk is gevestigd in Mercês.

Beide stadjes liggen in de staat Minas Gerais, ongeveer midden tussen Rio de Janeiro en Belo Horizonte.

De dichtstbijzijnde grote stad is Barbacena.  

De doelgroep is: Alle bewoners en kinderen in en rond bovengenoemde stadjes.
 

4.     BRAZILIAANSE BELEIDSPLANNEN

Het werk in Brazilië wordt uitgevoerd door 2 instellingen:

Kerken: Igreja do Evangelho Total.

Kinderdagverblijf: Centro Educativo Novo Amanhã.

Voor de Kerken en het Kinderdagverblijf zijn aparte Beleidsplannen opgesteld.

 
5.     MIDDELEN

Het overgrote deel van de kosten van het Kinderdagverblijf wordt gedekt door giften uit Nederland en België. Het beleid van de Stichting is, dat we de noden van het werk met digitale nieuwsbrieven, en met nieuwsbrieven per post, bekend maken aan de sponsors en geïnteresseerden. Uit jarenlange ervaring weten we dat er een trouwe achterban is, die hiervoor geld geeft. In verband met het ouder worden van de achterban zoeken we naar mogelijkheden om nieuwe sponsors te interesseren voor dit mooie werk.  Nieuwe donateurs hebben zich gemeld na  de werkverloven van de fam. Jonker in 2016, 2019 en 2023 en na enkele oproepen van het bestuur in de nieuwsbrief. 

Eenmaal per 3 of 4 jaar komt een delegatie uit Brazilië naar NL op werkbezoek om nieuwe sponsors te werven en kontakten te onderhouden met bestaande sponsors.

 
6.     ORGANISATIESTRUCTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

de heer J.P. Helder,  voorzitter, 
de heer L.F. Schotte, secretaris,
de heer P.G. van Engen, penningmeester

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. 

Om de nieuwe communicatiemiddelen effectief te kunnen inzetten zijn we op zoek naar een communicatiemedewerker of een PR functionaris in ons bestuur. 

Van nieuwe bestuursleden worden referenties of een VOG gevraagd.

Er wordt jaarlijks een verslag gemaakt van alle activiteiten. Dit wordt gepubliceerd op de website.

7.     FINANCIËN

De Stichting ZBVC werft fondsen in Nederland en België ten behoeve van het zendingswerk in Santa Bárbara do Tugúrio, MG Brazilië. Het betreft de volgende instellingen:

Kerken: Igreja do Evangelho Total. Voor de kerken wordt alleen actie gevoerd voor projecten.

Kinderdagverblijf: Centro Educativo Novo Amanhã. (CENA)

De maandelijkse giftenstroom komt van ca. 50 particuliere sponsors in Nederland en België en een enkele stichting. 6 kerken geven ook bijdragen, alsmede 2 bedrijven.

De giften worden eens per twee maanden doorgegeven naar Brazilië. Het bestuur streeft ernaar om een vast maandbedrag aan te houden, dat jaarlijks vooraf wordt afgesproken met de zendingswerkers in Brazilië. Projecten vallen hier niet onder. Om fluctuaties in de giften zoveel mogelijk op te vangen, wordt een continuïteitsreserve aangehouden. Deze wordt mede gebruikt om het Kinderdagverblijf te helpen de verplichte decemberuitkering aan het personeel te betalen.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de organisatie van de financiën in Nederland. Er wordt een jaarrekening en een financieel jaarverslag gemaakt. Een beknopte versie hiervan komt op de website. De penningmeester geeft maandelijks een overzicht per email aan de medebestuurders. Dit bevat een giftenoverzicht, balans en een kosten/baten overzicht. Tevens heeft de secretaris ook volledige toegang tot de gebruikte bankrekening met een eigen betaalpas.  

Er zijn Braziliaanse bankrekeningen geopend van zowel het Kinderdagverblijf als van de Kerk, om aan de ANBI eisen te blijven voldoen. De stichting bouwt geen vermogen op.

De Braziliaanse overheid helpt mee, door het betalen van onderwijzeres(sen) voor het kinderdagverblijf en de helft van het salaris van de directrice. Water en elektriciteit worden ook door de overheid betaald.

Voor nieuwe projecten in Brazilië, die voldoen aan de doelstelling, wordt extra actie gevoerd door het Nederlandse bestuur voor de benodigde financiën. 
INKOMSTEN
In 2021: € 46.588,-
In 2022: € 41.397,-
In 2023: € 48.243,- Extra inkomsten door het afbouwproject van de kerk in Mercês  
Prognose 2024: € 35.500,- 

 PLANNING VAN 0-3 JAAR

•       Met een nieuwe PR medewerker meer sponsors en sponsorgelden gaan werven.

•       We proberen of de overheid in Brazilië haar bijdrage kan vergroten aan de salarissen van de medewerkers en/of in natura. 

•       Het Kinderdagverblijf is begin 2022 weer opgestart. Twee klassen van een basisschool zijn bij het Kinderdagverblijf ingetrokken wegens verbouwingen van de school. Alle extra kosten worden door de plaatselijke overheid betaald. Zo wordt het zendingswerk nog meer dienstbaar aan de gemeenschap. In  2024 wordt dit gecontinueerd. De renovatie van de basisschool is nog niet klaar.