• topafbeelding.jpg
Financiëel verslag 2012
BALANS    
  31-12-2012 31-12-2011
Bezittingen    
Financiële middelen € 4.561 € 10.258
Eigen vermogen € 3.439  
TOTAAL € 8.000 € 10.258
     
Schulden    
Lening € 8.000 € 10.000
Eigen vermogen   € 258
TOTAAL €8.000 € 10.258

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN    
  2012  
Ontvangsten    
Giften evangelisatie € 36.694  
Giften adoptieplan € 10.184  
Giften bouw kerk € 1.855  
Overige giften € 11.124  
TOTAAL € 59.857  
     
Uitgaven    
Zendingswerk € 62.827  
Kosten nieuwsbrief € 558  
Overige kosten € 169  
TOTAAL € 62.554  
     
Resultaat 2012 € -3.697  

 

Conclusie:
 • Er is dus in 2012 € 727: 59857 = 1,2% van de inkomsten voor onkosten gebruikt.
 • Vrijwel alle inkomsten worden dus doorgegeven aan het Zendingswerk.

Verwachting 2013:
 • We hopen op en bidden voor meer giften voor de kerkbouw projecten in 2014.
 • Voor de continuïteit hopen we op meer ondersteuning, om ook de nieuwe voorganger een salaris te kunnen betalen. Wat de kerken zelf kunnen bijdragen zal na de bouwprojecten bezien kunnen worden.
Bestuur
 • J.P. Helder, voorzitter
 • L.F. Schotte, secretaris
 • P.G. van Engen, penningmeester
Contactgegevens
Email adres
 info@zendingbrazilie.nl
Website
 www.zendingbrazilie.nl
Contactadres
 Claudius Civilislaan 530,
3132 JB Vlaardingen
Algemeen
Statutaire naam
 Stichting Zending Brazilië voor Christus
RSIN/fiscaal nummer
 816670031
KvK-nummer 41048010
ANBI-status
 Ja
Beleidsplan
BELEIDSPLAN VAN DE “STICHTING ZENDING BRAZILIË VOOR CHRISTUS”

1. INLEIDING
In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Zending Brazilië voor Christus het actuele beleid vast.
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 april 2017.

Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig. De vernieuwde STATUTEN van de stichting ZBvC zijn op 24-03-2017 bij de notaris gepasseerd. Ons KvK nummer is: 41048010.
RSIN / fiscaal nummer: 816670031. De stichting heeft een website: http://www.zendingbrazilie.nl

2. STATUTAIRE DOELSTELLING
A. De stichting baseert zich voor de nastreving van haar doelstellingen op de Bijbel.
B. De stichting heeft als doel, vastgelegd in de statuten:
• Het als Algemeen nut beogende instelling werven en ter beschikking stellen van financiële middelen voor de ondersteuning van Braziliaanse instellingen, die hulpverlenings- en zendingswerk uitvoeren, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
• De stichting heeft geen winstoogmerk.
C. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• Het doen van uitkeringen aan Braziliaanse instellingen, die het algemeen nut dienen.
• De stichting werft hiervoor fondsen in Nederland ten behoeve van instellingen in Brazilië, die het werk uitvoeren.
• Het uitgeven en verspreiden van voorlichtingslectuur over het werk in Brazilië.
• Het organiseren van voorlichtingssamenkomsten en soortgelijke activiteiten om bekendheid te geven aan het werk in Brazilië.
• Het vormen van een thuisbasis, die zich zowel geestelijk als financieel voor het werk inzet.

3. DOELGROEP
De Stichting ondersteunt het werk dat is opgezet door de familie Jonker in Brazilië in 1980. Zij hebben in het stadje Santa Bárbara do Tugúrio een zendingswerk opgericht, dat nu bestaat uit een Evangelische Kerk, een kinderdagverblijf en een landbouw-veeteelt project. Een dochterkerk is gevestigd in Mercês. Beide stadjes liggen in de staat Minas Gerais, ongeveer midden tussen Rio de Janeiro en Belo Horizonte. De dichtstbijzijnde grote stad is Barbacena.
De doelgroep is: Alle bewoners en kinderen in en rond bovengenoemde stadjes.

4. BRAZILIAANSE BELEIDSPLANNEN
Het werk in Brazilië wordt uitgevoerd door 2 instellingen:
Kerken: Igreja do Evangelho Total.
Kinderdagverblijf: Centro Educativo Novo Amanhã.
Voor de Kerken en het Kinderdagverblijf zijn aparte Beleidsplannen opgesteld.

5. MIDDELEN
Het overgrote deel van de kosten van het Kinderdagverblijf wordt gedekt door giften uit Nederland en België. Het beleid van de Stichting is, dat we de noden van het werk met digitale nieuwsbrieven, en met nieuwsbrieven per post, bekend maken aan de sponsors en geïnteresseerden. Uit jarenlange ervaring weten we dat er een trouwe achterban is, die hiervoor geld geeft. In verband met het ouder worden van de achterban zoeken we naar mogelijkheden om nieuwe sponsors te interesseren voor dit mooie werk. Er zijn ook enkele nieuwe sponsors als resultaat van het werkverlof van de fam. Jonker in 2016.
Ook hebben enkele sponsors hun bijdrage verhoogd.

6. ORGANISATIESTRUCTUUR
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
de heer J.P. Helder, voorzitter,
de heer L.F. Schotte, secretaris,
de heer P.G. van Engen, penningmeester,
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.
Om de nieuwe communicatiemiddelen effectief te kunnen inzetten gaan we op zoek naar een communicatiemedewerker of een PR functionaris in ons bestuur.
Er wordt jaarlijks een verslag gemaakt van alle activiteiten. Dit wordt gepubliceerd op de website.

7. FINANCIËN
De Stichting ZBVC werft fondsen in Nederland en België ten behoeve van het zendingswerk in Santa Bárbara do Tugúrio, MG Brazilië. Het betreft de volgende instellingen:
Kerken: Igreja do Evangelho Total.
Kinderdagverblijf: Centro Educativo Novo Amanhã.
De maandelijkse giftenstroom komt van ca. 50 particuliere sponsors in Nederland en België en een enkele stichting. 6 kerken geven ook bijdragen, alsmede 1 bedrijf.
De giften worden maandelijks doorgegeven naar Brazilië. Er is geen vast bedrag per maand, het werk is afhankelijk van wat binnenkomt. Een enkele grote gift wordt door de penningmeester verdeeld over meerdere maanden. Zo wordt er een bedrag gereserveerd om het Kinderdagverblijf te helpen om de verplichte decemberuitkering aan het personeel te betalen.
De penningmeester is verantwoordelijk voor de organisatie van de financiën in Nederland. Er wordt een jaarrekening en een financieel jaarverslag gemaakt. Een beknopte versie hiervan komt op de website.
Er is een limiet van max. 4000 euro per maand op het bedrag, dat naar Brazilië wordt overgemaakt.
Als er meer binnenkomt wordt dat gebruikt om mindere maanden aan te vullen. Projecten vallen hier niet onder. Er worden nog Braziliaanse bankrekeningen geopend om aan de ANBI eisen te voldoen.
De stichting bouwt geen vermogen op.
Voor nieuwe projecten in Brazilië, die voldoen aan de doelstelling, wordt extra actie gevoerd door het Nederlandse bestuur voor de benodigde financiën.

INKOMSTEN
In 2015 € 59.403,-.
In 2016 € 46.967,-

BEGROTING 2017 voor het Kinderdagverblijf:
We hebben we € 36000,- nodig voor de lopende kosten. Dit is € 3000,- per maand.

PROJECTEN 2017 -2018:
Verder is nodig: € 39.500,- voor projecten (afbouw kerken en renovatie Kinderdagverblijf)
Hiervan is € 25.250,- reeds voorlopig toegezegd.
Voor € 14.250,- moeten nog sponsors gevonden worden.

PLANNING VAN 0-3 JAAR
• We verwachten geen grote wijzigingen.
• Met een nieuwe PR medewerker meer sponsors en sponsorgelden gaan werven.
• Het aantal opgevangen kinderen zal naar verwachting vrijwel constant blijven rond 80.
• Proberen of de lokale overheid haar bijdrage kan vergroten aan de salarissen van de medewerkers of in natura (water of energie)
Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning
VERSLAG ACTIVITEITEN 2018
                                         ANBI Jaarverslag SZBVC 2018
BESTUUR
Er zijn 7 bestuursvergaderingen gehouden. Deze waren onder andere nodig om de AVG gestalte te geven. Verder zijn er plannen voor een werkverlof in Nederland. Ook de situatie met Govert vraagt veel energie van de betrokkenen. Wij proberen hen hierin te steunen.
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd, ook van de Braziliaanse stichtingen.

FINANCIËN
Er zijn in Brazilië 2 bankrekeningen geopend. Eén voor het Kinderdagverblijf en één voor de beide Kerken. De ITAU bank is het geworden, nadat bij een andere bank de zaak lang werd getraineerd. Er moesten veel zaken voor worden geregeld, zoals nieuwe statuten en kadastergegevens van de gebouwen.
We willen op termijn terug naar één bankrekening in Nederland om giften op te ontvangen, en wel bij de ABN. De ING rekening wordt niet meer op de nieuwsbrieven vermeld.
Er is nog steeds een structureel financieel tekort op de lopende uitgaven voor het Kinderdagverblijf. Een sponsor heeft zich bereid verklaard om gedurende 2 à 3 jaar bij te springen, zodat we in 2018 een vast en toereikend maandbedrag naar Brazilië konden overmaken, waardoor ook achterstallig onderhoud kon worden uitgevoerd. Van de grotendeels bejaarde achterban is niet veel toename in giften te verwachten. Het zoeken naar andere sponsors wordt gecontinueerd.
Zie verder het financiële jaarverslag over 2018.

PROJECTEN
Voor de financiering van het project Renovatie Kinderdagverblijf zijn in 2018 bijdragen ontvangen van zowel particuliere donateurs als een vermogensfonds. Hierdoor waren voldoende middelen aanwezig om met de bouwactiviteiten van start te gaan en in het verslagjaar zijn de eerste werkzaamheden uitgevoerd.
De verklaring van het Kadaster over het kerkgebouw in Mercês is inmiddels afgegeven.

KINDERDAGVERBLIJF
Het gemeentebestuur van Santa Bárbara heeft veel waardering voor het functioneren van het Kinderdagverblijf. Het werd door hen al jarenlang voor een deel ondersteund. Het hoofd van het Kinderdagverblijf, Lourdes Jonker, wordt voor 50% door de gemeente betaald. De 3 onderwijzeressen die jaarlijks in het Kinderdagverblijf werken werden volledig betaald.
Het slechte nieuws is, dat in een tijd van bezuinigingen deze steun zo weer kan worden ingetrokken. Voor 2019 is dit nu al het geval! De salarissen van de onderwijzeressen zijn in 2018 verlaagd en voor 2019 worden helemaal geen onderwijzeressen toegezegd. Het aantal kinderen, dat kan worden toegelaten in 2019 moet hierdoor sterk verminderen!

COMMUNICATIE
We hebben inmiddels kennis gemaakt met 5 andere zendingsorganisaties die in Brazilië werken. Missie Nederland heeft dit georganiseerd. We blijven met hen in gesprek om te zien wat we gezamenlijk kunnen ondernemen.
Er zijn 6 digitale nieuwsbrieven uitgestuurd aan ca. 100 ontvangers. Het doel is 6 per jaar.
Er zijn 4 papieren nieuwsbrieven verstuurd van ca. 140 exemplaren. Doel is 3 à 4 per jaar.

KERKEN in BRAZILIË
Oudste Expedito is weggegaan en krijgt de wettelijk vereiste vetrekpremie mee.
Ismaël Jonker is op 14 april ingezegend als medevoorganger in Santa Bárbara.

AVG PRIVACY
Om aan de AVG richtlijnen te voldoen is er een Privacy verklaring opgesteld en op de website geplaatst. Voor intern gebruik is een matrix opgesteld over hoe we met alle persoonsgegevens omgaan.
Alle opgestuurde gegevens en foto’s uit Brazilië moeten toestemming van de betrokkenen hebben voor publicatie door de stichting in Nederland.
De leverancier van onze website, waar ook ons e-mail adressenbestand staat, heeft ons ook een verklaring gegeven, waaruit blijkt dat zij in alles volgens de AVG richtlijnen werken.

JAARPLAN 2019
• Ondersteuning van het gemeentebestuur in Santa Bárbara aan het Kinderdagverblijf is helaas op dood spoor geraakt door de recessie. We bidden voor het terugdraaien van de beslissing om in 2019 geen onderwijzeressen meer te sturen.
• Renovatie en afwerken van het Kinderdagverblijf.
• Het afwerken van het kerkgebouw in Santa Bárbara start later in het jaar.
• Continueren van de voorlichting in Nederland over het zendingswerk in Brazilië, zodat de sponsoring op peil blijft en groeit.
• Ons als zendingsorganisatie officieel aansluiten bij Missie Nederland.
• Een bestuurslid voor Communicatie aantrekken.
• Gepland is dat drie leden van de familie Jonker op werkverlof naar Nederland komen. We denken aan Ismaël, Eliana en Eunice, de 20-jarige dochter van Ismaël en Lourdes.
• Sponsors zoeken voor het verlof en voor structurele bijdragen aan de exploitatie van het Kinderdagverblijf.
Verslag activiteiten 2017

ANBI Jaarverslag SZBVC 2017

BESTUUR
Er zijn 7 bestuursvergaderingen gehouden. Deze waren onder andere nodig om de nieuwe statuten en beleidsplannen op te stellen. Er wordt nu een Besluitenlijst toegevoegd aan elk vergaderverslag.
Piet van Engen is de nieuwe penningmeester per 20 januari, en is voorgesteld in de nieuwsbrieven, samen met zijn vrouw. Hij heeft het samenstellen van de papieren nieuwsbrieven overgenomen van de voorzitter, waardoor de voorzitter aan kon blijven met een gereduceerd takenpakket.
De Statuten van de Nederlandse en de Braziliaanse Stichtingen werden vernieuwd om tegemoet te komen aan de nieuwste eisen in de ANBI wetgeving en de bestuurswijziging in de Braziliaanse stichting .

FINANCIËN
De Beleidsplannen en begrotingen voor het Kinderdagverblijf , de Kerken en de Nederlandse stichting ZBvC zijn geactualiseerd.
Op dit moment is er een structureel financieel tekort, als gevolg waarvan uitgaven zoals onderhoud werden uitgesteld. Bovendien fluctueren de giften sterk, wat tot dusver steeds tot uiting kwam in de bedragen die maandelijks naar Brazilië werden overgemaakt.
Een sponsor heeft zich bereid verklaard, om gedurende 2 à 3 jaar bij te springen, zodat we nu al een vast en toereikend maandbedrag naar Brazilië kunnen overmaken, en intussen de gelegenheid hebben om toe te groeien naar de gewenste situatie waarin het werk zonder deze extra bijdragen kan worden voortgezet.

PROJECTEN
Er zijn 2 aanvragen uitgestuurd naar nieuwe vermogensfondsen voor de resterende 50% financiering van het project Renovatie Kinderdagverblijf.

KINDERDAGVERBLIJF
Het gemeentebestuur in Santa Bárbara heeft veel waardering voor het functioneren van het Kinderdagverblijf. Het wordt door hen al voor een deel ondersteund. Het hoofd van het Kinderdagverblijf, Lourdes Jonker, wordt voor 50% door de gemeente betaald. De 3 onderwijzeressen die jaarlijks in het Kinderdagverblijf werken worden volledig betaald.
Dit jaar is met een ceremonie op het gemeentehuis Marlies Jonker (1940-2016) herdacht. Hierbij werd aangekondigd dat er een nieuwe straat, vlakbij hun huis, naar zendelinge Marlies Jonker wordt vernoemd. Een geweldige bevestiging op de jarenlange inzet van Govert en Marlies voor deze stad!

COMMUNICATIE
Ruben Flach van st. Opwekking is accoord met het gebruik van zijn naam in het comité van aanbeveling. Dit komt op onze nieuwsbrieven te staan, samen met 2 bestaande, andere namen. Ruben beveelt aan om samenwerking te zoeken met vergelijkbare organisaties.
We hebben inmiddels kennis gemaakt met 5 andere zendingsorganisaties die in Brazilië werken. Missie Nederland heeft dit georganiseerd. We gaan met hen in gesprek om te zien wat we gezamenlijk kunnen ondernemen.
Er zijn 6 digitale nieuwsbrieven uitgestuurd aan ca. 100 ontvangers. Het streven is 6 per jaar.
Er zijn 5 papieren nieuwsbrieven verstuurd van ca. 160 exemplaren. Doel is 3 à 4 per jaar.

JAARPLAN 2018
• Ouderbijdragen voor het Kinderdagverblijf stimuleren en toezeggingen incasseren.
• Mogelijkheden onderzoeken voor meer steun van het gemeentebestuur in Santa Bárbara aan het Kinderdagverblijf.
• Het afwerken van beide kerkgebouwen.
• Renovatie en afwerken van het Kinderdagverblijf.
• Continueren van de voorlichting in Nederland over het zendingswerk in Brazilië, zodat de sponsoring op peil blijft en groeit.
• Werken met andere communicatie methoden, bijvoorbeeld Facebook, om nieuwe mogelijke sponsors te bereiken.
• De Braziliaanse Facebook pagina activeren.
• Een bestuurslid voor Communicatie aantrekken.

Verslag activiteiten 2016
JAARVERSLAG 2016 VAN STICHTING ZENDING BRAZILIË VOOR CHRISTUS

BESTUUR
Er zijn 6 bestuursvergaderingen gehouden.
Verder was er een vergadering in Noordwijkerhout met de fam. Jonker en André Nieuwkerk.
Hierin werden de veranderingen die nodig zijn voor het behoud van onze ANBI status door André toegelicht.
Roel Pothof heeft de volledige financiële administratie weer gevoerd.
Ook het hele internetgebeuren werd door hem verzorgd.
Piet van Engen werd voorgesteld als nieuwe penningmeester. Hij wordt ingewerkt door Roel en zal per 1 febr. 2017 in functie treden.

VERLOF FAMILIE JONKER
Drie van onze zendelingen (Govert, Eliana en Lourdes) hebben een zeer geslaagd bezoek aan Nederland en België gebracht. Zij hebben zoveel als mogelijk was de kontakten onderhouden met kerkelijke gemeenten, sponsors en het stichtingsbestuur.
Aan het eind van het verlof hebben we een evaluatievergadering gehouden over het werkverlof van de familie Jonker. Wèrk was het, in het bijzonder voor Eliana, want op haar kwam al het plannen, presentaties geven en autorijden neer.
Govert, Eliana en Lourdes waren blij met de warme ontvangst, die hen overal ten deel viel.
Lourdes moest juist het leiding geven loslaten en kon na enige tijd van haar vakantie genieten. Voor haar was alles nieuw! Het eten, de gemeentes, kortom onze cultuur.
De Power point presentatie gaf soms problemen met het geluid. Eliana ving dit op met een goede mondelinge toelichting.
De voorzitter benadrukte in de vergadering het belang van Brazilianen trainen, zodat zij verantwoordelijkheden kunnen overnemen en er meer tijd voor ontspanning voor de leiders is.
In een volgend verlof kan dan wellicht het hele team naar Nederland komen.
Eliana had graag de volgende items meer uit willen delen in de gemeentes die bezocht zijn:
• papieren nieuwsbrieven
• sponsorkaartjes/visitekaartjes
• USB sticks met een presentatie, videobeelden en nieuws

COMMUNICATIE
Er zijn 6 HTML brieven verstuurd, ca. 100 stuks per uitgave. Eliana schrijft ze nu.
Er zijn 4 papieren nieuwsbrieven verstuurd, ca. 160 exemplaren per zending.
De oproep om meer digitale brieven aan te vragen, zodat we de papieren brieven kunnen afschaffen of verminderen heeft slechts enkele reacties opgeleverd.
Voor de gemeentes die gewend zijn een pakketje brieven te ontvangen is het blijkbaar moeilijk om hiermee te stoppen.
Eliana is nu het aanspreekpunt voor het hele werk in Brazilië. Het cena.jonker email adres is vervallen. Er wordt overwogen om voor het werk in Brazilië een apart email adres te openen.

FAMILIE JONKER
De ziekte en het overlijden van Marlies hebben dit jaar getekend.
Eliana heeft enorm veel tijd en energie gebruikt voor het verzorgen van haar moeder.
Ook heeft Govert een nieuwe heup gekregen, een paar maanden voor het verlof. Eliana heeft daarbij ook voor haar vader moeten zorgen. De heup werkt nu goed, maar Govert heeft nog wel verzorging en gezelschap nodig.

FINANCIËN
Zie het financiële verslag over 2016 en de jaarrekening.

HET KINDERDAGVERBLIJF
Dit is het onderdeel waar het grootste deel van de sponsorgelden naar toe gaat.
Hier worden kinderen opgevangen voor de halve dagen die ze niet op school zijn.
Ze krijgen een warme maaltijd, gaan onder de douche en krijgen bijles, want een halve schooldag is niet genoeg. Veel kinderen hebben een leerachterstand. Ook voor ontspanning wordt gezorgd, en met de avondmaaltijd zijn ze weer thuis. Ouders die iets kunnen betalen voor de opvang van hun kinderen zeggen wel een bijdrage toe, maar in de praktijk wordt deze toezegging lang niet altijd nagekomen. Het kost de nodige energie om hier achteraan te gaan.
Er waren dit jaar 3 onderwijzeressen voor de bijlessen en huiswerkbegeleiding. Zij werden door de gemeentelijke overheid betaald. Ook de directrice Lourdes wordt voor 50% door de overheid betaald.
De kliniek, ofwel de spreekkamer voor een arts in het Kinderdagverblijf is weer in gebruik. Er is een Cubaanse arts gekomen, die spreekuur houdt voor de kinderen, maar ook voor alle mensen, die in de omgeving van het Kinderdagverblijf wonen.

JAARPLAN 2017
• Ouderbijdragen voor het Kinderdagverblijf stimuleren en toezeggingen incasseren
• Het afwerken van beide kerkgebouwen. Eigenaarschap van de gebouwen vaststellen.
• Continueren van de voorlichting in Nederland over het zendingswerk in Brazilië, zodat de sponsoring op peil blijft of groeit.
• Bezinnen op andere communicatie methoden, bijvoorbeeld Facebook, om nieuwe mogelijke sponsors te bereiken.
• Een bestuurslid voor Communicatie aantrekken.
• Nieuwe NL statuten voor de Stichting opstellen en doorvoeren. Door het wegvallen van Marlies en de overdracht aan Eliana en Ismaël klopten de bestaande statuten niet meer. Tevens worden ze nu aangepast aan de laatste ANBI eisen, waarbij geen geld meer mag worden overgemaakt naar personen.
• Opstellen van een nieuw beleidsplan, dat voldoet aan de nieuwe ANBI regelgeving.
Verslag activiteiten 2015
Jaarverslag 2015 van stichting Zending Brazilië voor Christus

Bestuur
Er zijn 6 bestuursvergaderingen gehouden.
Er wordt geen nieuwe penningmeester meer gezocht.
De vorige penningmeester Roel Pothof doet als boekhouder de volledige financiële administratie en bezoekt de bestuursvergaderingen wanneer nodig. Ook het hele internetgebeuren wordt door hem verzorgd.

De Stichting Zending Brazilië voor Christus ondersteunt in Brazilië, in de staat Minas Gerais, het zendingswerk van Govert en Marlies Jonker in Santa Bárbara do Tugúrio en Mercês.
Het Kinderdagverblijf in Santa Bárbara do Tugúrio, wordt geleid door hun schoondochter Lourdes. De boerderij, die produceert voor het kinderdagverblijf, wordt geleid door hun zoon Ismaël. De kerk in Santa Bárbara en de kerk in Mercês hebben elk hun eigen voorganger. Twee Braziliaanse Stichtingen besturen het werk ter plaatse; één voor de Kerken en één voor het Kinderdagverblijf.
Er is in december een overdracht van verantwoordelijkheden naar de jongere generatie doorgevoerd. Deze zal in een bestuursvergadering van de Braziliaanse besturen verder worden uitgewerkt en bekrachtigd.

Verlof familie Jonker
Op 13 april 2015 is het bericht gekomen dat familie Jonker niet naar Nederland kon komen wegens ziekte van Marlies. Dus hebben we alle gemaakte afspraken moeten annuleren.
Voor de vliegtickets waren de voorwaarden van SIAMA heel gunstig.
De tickets kostten € 3777. De annuleringskosten bedroegen slechts € 50 per ticket, dus € 150 totaal. Er is € 3627 terug ontvangen.

Communicatie
Er is een nieuwe website operationeel, waarbij ook de HTML brieven met het nieuwe systeem worden samengesteld. Het oude systeem werd niet meer ondersteund en onderdelen ervan werkten niet meer. Mariëlle Helder heeft het nieuwe logo ontworpen.
Eliana’s  ideeën over een nieuwe aanpak voor de nieuwsbrieven hebben tot het volgende geleid:
 • We gaan accoord met 1x per 2 maanden een digitale brief uitsturen.
 • Een geprinte versie zal ook 1x per 2 maanden verzonden worden.
 • De situatie is nu zo, dat de digitale brief naar 95 emailadressen wordt verstuurd. Naar de postadressen gaan in totaal 160 stuks papieren brieven. (individueel en in pakketjes).
Er is in de laatste papieren nieuwsbrief een oproep gedaan aan de lezers om over te gaan op het ontvangen van de HTML brieven, waar dat mogelijk is. Zij krijgen dan vaker nieuwsbrieven en voor de Stichting is het goedkoper. Hierop is slechts 1 aanmelding ontvangen. De papieren brieven blijven we dus versturen.

Familie Jonker
Marlies rust momenteel veel, verder is ze weer gezond. De hernia operatie moest nog gebeuren, maar later werd deze toch afgeraden door de artsen wegens te grote risico’s op complicaties. Govert heeft minder last van zijn heupen, o.a. door de andere auto met een hoge instap. We zijn in december begonnen met vliegtickets te kopen voor het verlof in 2016. Het plan is dat Lourdes nu ook meekomt als vertegenwoordigster van de nieuwe generatie. Dit is belangrijk voor de continuïteit van de relatie met de Nederlandse sponsors en voor ons als bestuur. We hebben besloten een ziektekosten/reisverzekering voor alle reizigers af te sluiten.

Financiën
Zie ook het financiële verslag over 2015.
We hebben de financiën voor de kerkbouw weer onder de aandacht gebracht en zullen dit blijven doen totdat beide kerken klaar zijn.
Het bedrag aan binnengekomen giften loopt iets terug. Het varieert ook aanzienlijk per maand. Gelukkig is de wisselkoers in Brazilië nu heel gunstig. Dit voordeel gaat langzaam verdwijnen doordat de prijzen in Brazilië snel stijgen.
Er zijn commerciële bedrijven in Nederland, die fondsen willen werven voor ons. We hebben dit als bestuur besproken, maar de conclusie is, dat zij de Christelijke doelgroep niet goed kunnen bereiken. Bovendien willen ze 5% van de opbrengst, als er via hen gedoneerd wordt. Dus we doen hier niet aan mee. Er zijn wel 2 gratis websites waar we als zending op staan. Dat zijn de Kennisbank Filantropie en PIF World. We zorgen ervoor om de informatie hierop zo actueel mogelijk te houden.
Voor pastor Antonio in Mercês besloten we een bijdrage te geven voor de medische kosten en de uitvaart van zijn overleden vrouw. Er is een bedrag als extra gift door de bestuursleden overgemaakt.

Financiën ANBI
De Braziliaanse jaaroverzichten van 2014 en 2015 zijn op 26-01-2016 ontvangen. De  financiën van de Kerkelijke gemeentes zijn niet meer in deze overzichten opgenomen. Zij draaien onafhankelijk van de giften uit Nederland. Alleen voor de kerkbouw worden ze nog wel gesponsord door Nederland tot de kerken geheel afgebouwd en ingericht zijn.

Het kinderdagverblijf
Dit is het onderdeel waar het grootste deel van de sponsorgelden naar toe gaat. 80-90%.
Hiermee worden 80-90 kinderen opgevangen voor de halve dagen die ze niet op school zijn.
Ze krijgen een warme maaltijd, gaan onder de douche, en krijgen bijles want een halve schooldag is niet genoeg. Veel kinderen hebben een leerachterstand. Ook voor ontspanning wordt gezorgd, en met de avondmaaltijd zijn ze weer thuis. Ouders die iets kunnen betalen  voor de opvang van hun kinderen zeggen wel een bijdrage toe, maar in de praktijk komt hier niet veel van terecht. Het kost veel energie om er steeds achteraan te gaan.  

Eliana
Eliana heeft na haar diplomering van de 2-jarige bijbelschool opleiding een behoorlijk pittige cursus van 2 maanden gevolgd op het gebied van hulpverlening. Daarna is ze met de zorg voor haar moeder bezig geweest. Het 2e deel van de cursus kan ze op een later moment nog volgen. Momenteel werkt ze volop mee in de kerk met jongeren, zangleiding en muziek. Ze heeft ook een eigen appartementje, niet ver van haar ouders vandaan. Eliana werkt aan een Power Point presentatie over het werk voor gebruik in Nederland.

Jaarplan 2016
 • Ouderbijdragen voor het Kinderdagverblijf stimuleren.
 • Verlof van de familie Jonker financieren en coördineren.
 • De overdracht van het leiderschap in Brazilië verder uitwerken en communiceren.
 • Het afwerken van beide kerkgebouwen.
 • Continueren van de voorlichting in Nederland over het zendingswerk in Brazilië, zodat de sponsoring van het Kinderdagverblijf op peil blijft.
Verslag activiteiten 2014

Activiteiten in 2014 van de Stichting Zending Brazilië voor Christus

Bestuur
Er zijn 4 bestuursvergaderingen gehouden.
Het bestuur is nog niet voltallig. Er wordt nog een nieuwe penningmeester gezocht.
De Stichting Zending Brazilië voor Christus ondersteunt in Brazilië, in de staat Minas Gerais, het zendingswerk van Govert en Marlies Jonker in Santa Bárbara do Tugúrio en Mercês.
Het Kinderopvangcentrum in Santa Bárbara, nu Kinderdagverblijf genoemd, wordt geleid door hun schoondochter Lourdes. De boerderij, die produceert voor het kinderdagverblijf, wordt geleid door hun zoon Ismaël. Twee Braziliaanse stichtingen besturen het werk ter plaatse, een voor de Kerken en een voor het Kinderdagverblijf.

Uitgevoerd beleid
Studie Eliana
Dochter Eliana Jonker heeft de 2-jarige Bijbelschoolopleiding in Belo Horizonte in december van dit jaar afgerond met positief resultaat. Eliana wil nu graag nog een intensieve cursus van 2 maanden volgen op het gebied van verslavingszorg.

Communicatie met sponsors
Deze vindt plaats met HTML brieven via internet. Het streven is om 1 maal per maand een digitale brief te sturen aan de ca. 90 sponsors. Dit jaar waren het totaal 8 brieven. De nieuws- en gebedsitems worden door Brazilië aangeleverd, door de secretaris geredigeerd en in het HTML-format gezet en per e-mail verzonden. Daarnaast versturen we een gedrukte nieuwsbrief 3-4 maal per jaar. Dit jaar zijn er 3 verstuurd, waarin het nieuws van de digitale brieven wordt samengevat. Ze worden door de voorzitter uitgewerkt, gedrukt en verstuurd.

Communicatie met Brazilië
De communicatie met het veld in Brazilië loopt via e-mail en telefoongesprekken.

Deze betreffen de nieuwsbrieven, geestelijke en financiële noden en de kerkbouwprojecten.
Ook het zoeken naar geschikte voorgangers voor de kerken had de aandacht.

Projecten in Brazilië
Het Kerkbouw project in Santa Bárbara do Tugúrio
Dit project dateert uit 2012. Een Nederlandse architect is toen in Brazilië op bezoek geweest en heeft het ontwerp gemaakt. Dit is ook goedgekeurd door de Braziliaanse overheid, waarna de bouw begin 2013 kon beginnen. De bouw is voortvarend aangepakt. Mede doordat lokaal bepaalde materialen zoals de lange houten dakspanten niet verkrijgbaar waren, is de kerk wel anders geworden dan het ontwerp.
Doordat tegelijkertijd in Mercês gebouwd werd, (zie verderop) is de afwerking nogal vertraagd. Aan het einde van het jaar was nog ongeveer € 10.000 nodig voor de afbouw van beide kerken. Door een genereuze gift van € 5.000 kan er weer verder gewerkt worden en vertrouwen we erop dat het resterende bedrag nog zal komen.

Kerkbouw in Mercês
Omdat de huur onverwacht werd opgezegd moest er snel met de bouw van een ander kerkje worden begonnen. De bouwgrond is in 2014 aangekocht met een schenking uit Nederland. Er is veel bouwmateriaal als donatie ontvangen en ook vrijwilligers hebben met de bouw geholpen. Op 10 juni 2014 zou de kerk klaar moeten zijn, en op 7 juni werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Nog lang niet afgebouwd, en naar later bleek met een lekkende dakconstructie. Ook hier is dus nog veel werk te verrichten.

Voortgang van het werk in Brazilië
Opvolging
Het zoeken naar nieuwe voorgangers heeft resultaat gehad. Inmiddels is in Santa Bárbara op 26 juli een voorgangersechtpaar ingezegend: Pastor Anivaldo en zijn vrouw Aperecida. Zij behoren al jarenlang tot de vrienden van Govert en Marlies. In Mercês is op 7 juni pastor Antonio met zijn vrouw Ana Christina als voorgangersechtpaar ingezegend. Pastor Antonio is 14 jaar voorganger geweest in een andere kerk in Mercês.

Het Kinderdagverblijf
Dit is het onderdeel waar het grootste deel van de sponsorgelden naar toe gaat, 95%.
Hiermee worden 80-90 kinderen opgevangen voor de halve dagen die ze niet op school zijn.
Ze krijgen een warme maaltijd, gaan onder de douche, en krijgen bijles want een halve schooldag is niet genoeg. Veel kinderen hebben een leerachterstand. Ook voor ontspanning wordt gezorgd en met de avondmaaltijd zijn ze weer thuis.

Jaarplan 2015
 • Afwerken van beide kerkgebouwen.
 • Continueren van de voorlichting over het zendingswerk en de studie van Eliana, zodat de sponsoring van het werk op peil blijft.
 • Het werkverlof van Govert en Marlies Jonker en dochter Eliana begeleiden en financieren.
 • Meer digitale nieuwsbrieven propageren, zodat meer informatie gedeeld kan worden met een grotere groep sponsors.
Verslag activiteiten 2013

Activiteiten in 2013 van de Stichting Zending Brazilië voor Christus

Bestuur
 • Er zijn 3 bestuursvergaderingen gehouden.
 • Het bestuur is nog niet voltallig. Er wordt nog een nieuwe penningmeester gezocht.
 • De ex penningmeester doet voorlopig nog de volledige financiële administratie en bezoekt ook de bestuursvergaderingen wanneer nodig.
 • Het werk in Brazilië wordt geleid door het echtpaar Govert en Marlies Jonker. Het Kinderopvangcentrum wordt geleid door hun schoondochter Lourdes, en de boerderij door hun zoon Ismaël. Zij hebben hiervoor twee Braziliaanse stichtingen.
 • Eén voor de kerken en één voor het Kinderopvangcentrum.
 • Dochter Eliana Jonker volgt momenteel een Bijbelschool opleiding in Belo Horizonte.

Uitgevoerd beleid

Studie Eliana
 • Voor de 2-jarige studie van Eliana aan de Bijbelschool in Belo Horizonte was in het eerste jaar voldoende financiering aanwezig. Eliana houdt goed contact met haar sponsors en schrijft ook regelmatig een bijdrage voor de nieuwsbrieven, die uitgestuurd worden door haar ouders. Ze zoekt naar een manier om zelf de band met haar sponsors in Nederland nog te verbeteren. Het eerste studiejaar heeft zij met positief resultaat afgerond.
 • In de zomer van 2013 heeft Eliana vertaald voor een team van “World Servants” uit Nederland, dat een gemeenschapscentrum kwam bouwen in Sabinópolis. Daar is een uitgebreid zendingswerk van de fam. van Eijk. Een leuke en zinvolle vakantiebesteding.
 • Zelf zegt ze veel geleerd te hebben van het teamwerk en de huisbezoeken.
 • Voor het 2e jaar (2014) hebben de sponsors ook weer hun bijdragen voor haar toegezegd.

Communicatie met sponsors
 • Deze vindt plaats met HTML brieven via internet. Het streven is om 1 maal per maand een digitale brief te sturen aan ca. 90 sponsors. Dit jaar waren het totaal 9 brieven. De nieuws- en gebedsitems worden door Brazilië aangeleverd, door de secretaris geredigeerd en in het HTML-format gezet en per e-mail verzonden.
 • Daarnaast versturen we een gedrukte nieuwsbrief 3-4 maal per jaar. Dit jaar zijn er 3 verstuurd, waarin het nieuws van de digitale brieven wordt samengevat. Ze worden door de voorzitter uitgewerkt, gedrukt en verstuurd.

Bouwfonds en voortgang bouw
 • Er is een folder gemaakt om fondsen te werven voor de bouw van een nieuwe kerk in Santa Bárbara do Tugúrio. Deze is in gedrukte vorm en via internet verspreid onder de sponsors en andere geïnteresseerden.

Communicatie met Brazilië
 • De communicatie met het veld in Brazilië loopt via e-mail en telefoongesprekken.
 • Deze gaan over de nieuwsbrieven, financiële noden en over de kerkbouwprojecten.
 • Ook het zoeken naar een geschikte voorganger voor beide kerken heeft de aandacht.

Projecten in Brazilië

Het Kerkbouw project in Santa Bárbara do Tugúrio
 • Dit project dateert al uit 2012.
 • Een Nederlandse architect is toen in Brazilië op bezoek geweest en heeft het ontwerp gemaakt. Dit is ook goedgekeurd door de Braziliaanse overheid, waarna de bouw begin dit jaar kon beginnen.
 • Een groot deel van de bouwkosten is opgebracht door de Zending in Brazilië zelf. Er was namelijk een stuk grond tussen het huis van de familie Jonker en het Kinderopvangcentrum dat niet werd gebruikt. De bananenplantage hierop functioneerde niet meer.
 • Doordat er een weg langs het huis van de fam. Jonker richting Kinderopvangcentrum is aangelegd werd de grond meer waard.
 • Deze grond heeft voldoende opgebracht om het leeuwendeel van de kosten voor de nieuwe kerk te dekken. Voor het andere deel, nu nog ca. € 8000,- hopen we dat via het Bouwfonds vanuit Nederland zal worden voorzien.

Kerkbouw in Mercês
 • Omdat de huur onverwacht werd opgezegd moest er snel met de bouw van een ander kerkje worden begonnen. Nadat de aankoop van de grond door een gift uit Nederland betaald is, kon er met de fundering worden begonnen. Er is veel bouwmateriaal als gift ontvangen en ook vrijwilligers hebben met de bouw geholpen. In Maart 2014 zou de kerk klaar moeten zijn, daar dan het huurcontract afloopt. Er is momenteel nog ca. € 6000,- nodig voor de afbouw van dit kerkje.
 • Voor de kerkbouwprojecten zijn dit jaar ook duidelijke begrotingen opgesteld. Deze zijn op verzoek ter inzage voor belangstellenden.

Voortgang van het werk in Brazilië

Opvolging
 • Verder leven we ook mee met het zoeken naar een geschikt voorgangersechtpaar om het werk van de familie Jonker sr. over te nemen. Afgelopen jaar zijn er twee serieuze stellen ter kennismaking geweest. De beslissingen van hen zijn nog niet bekend.
 • Ismaël en Lourdes Jonker zijn wel actief in beide kerken, maar hebben aangegeven niet de leiding voor het geestelijke werk over te kunnen nemen.

Jaarplan 2014
 • Afbouwen van beide kerken.
 • Continueren van de voorlichting over het zendingswerk en de studie van Eliana.
 • Aanstellen van een nieuw voorgangersechtpaar in dit jaar.
FINANCIEEL VERSLAG 2018
 

 

BALANS

 

31-12-2018

 

31-12-2017

 

 

 

 

 

ACTIEF

       

Financiële middelen

 

      € 31.588

 

       € 30.382

         

PASSIEF

       

Reserves:

       

Continuiteitsreserve

  € 6.267

 

    € 3.500

 

Bestemmingsreserve:

       

          Renovatie Kinderdagverblijf

  € 9.145

 

  € 15.030

 

          Afbouw kerkgebouwen

€ 11.000

 

  € 11.000

 

          Verlof fam. Jonker in 2019

  € 3.600

 
 

Totaal reserves

 

     € 30.012

 

       € 29.530

         

Kortlopende schulden

 

          € 152

 

              € 84

Lening

 

       € 2.333

 

         € 4.667

Eigen vermogen

 

        -€ 909

 

        -€ 3.899

         

TOTAAL PASSIEF

 

      € 31.588

 

       € 30.382

         
         

________________________________________________________________________________________________

                      Baten en lasten                                                                                        

BATEN

 

   2018

 

  201 7

         

Giften

       

       Kinderdagverblijf

€ 41.796

 

€ 23.817

 

       Kerken

     € 778

 

  € 1.063

 

       Renovatie Kinderdagverblijf

€ 10.385

 

€ 15.030

 

       Afbouw Kerkgebouwen

   

€ 11.000

 

       Overige giften

€ 26.377

 

€ 35.645

 

Totaal BATEN

 

€ 79.336

 

 € 86.555

         

LASTEN

       

Betalingen t.b.v. het werk in Brazilië

       

       Kinderdagverblijf

€ 52.540

 

€ 51.223

 

      Kerken 

  € 5.803

 

  € 4.129

 

      Renovatie Kinderdagverblijf

€ 16.270

                
   

€ 74.613

 

 € 55.352

         

Algemene kosten

       

      Nieuwsbrief

     € 510

 

     € 585

 

      Bankkosten

     € 644

 

     € 373

 

      Overige algemene kosten

       € 97

 

     € 721

 
   

  € 1.251

 

   € 1.679

Totaal LASTEN

 

€ 75.864

 

 € 57.031

         

SALDO BATEN EN LASTEN

 

€ 3.472

 

€ 29.524

         

Bestemming SALDO:

       

Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve

-€ 2.285

 

 € 26.030

Toevoeging/onttrekking aan continuïteitsreserve

  € 2.767

 

   € 3.500

Toename/afname eigen vermogen

 

  € 2.990

 

        -€ 6

   

  € 3.472

 

 € 29.524

__________________________________________________________________________________


                                                Toelichting

Algemeen

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding

De stichting had in 2018 geen personen in dienst

Balans

Leningen zijn vooruitbetaalde sponsorbedragen welke gedurende een afgesproken periode gaandeweg worden omgezet in giften.

Een omzetting wordt geboekt als bate.

Reserves

Continuiteitsreserve

Het bestuur streeft ernaar een bedrag in reserve te houden om maandelijkse schommelingen in de giften zoveel mogelijk op te vangen.

Bestemmingsreserve

Zowel het kinderdagverblijf als de kerkgebouwen moeten dringend afgebouwd en gedeeltelijk gerenoveerd worden.

De gereserveerde bedragen zijn hiervoor bestemd.

De bouwactiviteiten aan het kinderdagverblijf zijn in 2018 gestart.

Voor 2019 is een verlof in Nederland voorzien.

De reservering is bedoeld voor een deel van de hiermee gepaard gaande kosten.

Baten en lasten

Kosten worden geboekt op de factuurdatum.

De kosten bedroegen minder dan 2% van de totale uitgaven.

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                                    

Financieel verslag 2017
Balans
    31-12-2017    31-12-2016
Actief
Financiele middelen    € 30.382   € 4.107
 
Passief
Reserves
     Continuiteitsreserve € 3.500
     Bestemmingsreserve
          Renovatie/afbouw kinderdagverblijf € 15.030
          Renovatie/afbouw kerkgebouwen € 11.000
     Totaal reserves   € 29.530   € 0
 
Kortlopende schulden   € 84   € 0
 
Lening   € 4.667   € 8.000
 
Eigen vermogen   -€ 3.899   -€ 3.893
 
Totaal passief   € 30.382   € 4.107
 
 
Baten en lasten
    2017   2016
Baten
 
Giften
     Kinderdagverblijf € 23.817   € 40.533
     Kerk € 1.063
     Renovatie/afbouw kinderdagverblijf € 15.030
     Renovatie/afbouw kerkgebouwen € 11.000   € 360
     Overige giften € 35.645   € 6.074
Totaal baten   € 86.555   € 46.967
 
 
Lasten
 
Betalingen t.b.v. het werk in Brazilie 
     Kinderdagverblijf € 51.223   € 43.739
     Kerk € 4.129
     Reis en verblijfkosten fam. Jonker      € 5.558
     Renovatie kerkgebouw      € 360
    € 55.352   € 49.657
 
Algemene kosten
     Nieuwsbrief € 585   € 543
     Bankkosten € 373   € 389
     Overige algemene kosten  € 721   € 104
    € 1.679   € 1.036
Totaal lasten   € 57.031   € 50.693
 
Saldo baten en lasten    € 29.524   -€ 3.726
 
Bestemming saldo
     Toevoeging aan bestemmingsreserve  € 26.030
     Toevoeging aan continuïteitsreserve  € 3.500
     Toename/afname eigen vermogen  -€ 6   -€ 3.726
    € 29.524   -€ 3.726  

Toelichting
Algemeen
 • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding
 • De stichting had in 2017 geen personen in dienst
Balans
 • Leningen zijn vooruitbetaalde sponsorbedragen welke gedurende een afgesproken periode gaandeweg worden omgezet in giften.Een omzetting wordt geboekt als bate.
Reserves
Continuiteitsreserve
 • Het bestuur streeft ernaar een bedrag in reserve te houden om maandelijkse schommelingen in de giften zoveel mogelijk op te vangen.
Bestemmingsreserve
 • Zowel het kinderdagverblijf als de kerkgebouwen moeten dringend afgebouwd en gedeeltelijk gerenoveerd worden.
  De gereserveerde bedragen zijn hiervoor bestemd.

Baten en lasten
 • Kosten worden geboekt op de factuurdatum.
 • De kosten bedroegen 3% van de totale uitgaven.
 • De post "overige algemene kosten" is eenmalig relatief hoog vanwege een statutenwijziging, welke is uitgevoerd om aan gewijzigde ANBI regels te blijven voldoen.
Financiëel verslag 2016
BALANS    
  31-12-2016 31-12-2015
Bezittingen    
Financiële middelen € 4.107
€ 8.832
Eigen vermogen  € 3.893
 € 168
TOTAAL € 8.000
€ 9.000
     
Schulden    
Lening € 8.000 € 9.000
Eigen vermogen
TOTAAL € 8.000
€ 9.000

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN    
  2016  
Ontvangsten    
Giften Kinderdagverblijf en Evangelisatie
€ 40.533
 
Giften bouw kerk € 360
 
Overige giften € 6.074
 
TOTAAL € 46.967
 
     
Uitgaven    
Kinderdagverblijf
€ 47.739
 
Bouw kerk
€ 360
 
Reis- en verblijfkosten fam. Jonker € 5.558  
Kosten nieuwsbrief € 543
 
Overige kosten € 493
 
TOTAAL € 50.693
 
     
Resultaat 2016  - € 3.3726
 

Toelichting:
 • Praktisch alle inkomsten worden besteed aan het in de statuten en op deze website genoemde doel van de stichting.
  De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
  De onkosten bedragen 2% van de totale uitgaven.
 • Het grootste deel van de sponsorgelden gaat naar het Kinderdagverblijf.
  De Kerken zijn grotendeels zelfstandig (afgezien van het afmaken van de bouwaktiviteiten), zowel qua leiding als in financieel opzicht.
 • De kosten van het verlof van de familie Jonker bleven beperkt dankzij de voordelige arrangementen voor vliegreis, huisvesting en vervoer, alsmede door een refund uit de annulering in 2015. De verdere verblijfskosten konden uit de ontvangen giften worden betaald.
 • Leningen zijn bijdragen van sponsors welke in één keer worden ontvangen en gedurende een afgesproken periode gaandeweg worden omgezet in giften.
 • De inkomsten vertonen al enige jaren een dalende trend en ook in 2016 was dit het geval.
  Wij willen deze tendens proberen te keren door, naast het continueren van voorlichting over het zendingswerk in Brazilië, aandacht te geven aan andere communicatiemethoden. Om dit goed vorm te geven, zijn we op zoek naar nieuw bestuurslid die deze taak op zich wil nemen.
Financiëel verslag 2015
BALANS    
  31-12-2015 31-12-2014
Bezittingen    
Financiële middelen € 8.832
€ 11.417
Eigen vermogen  € 168
TOTAAL € 9.000
€ 11.417
     
Schulden    
Lening € 9.000 € 11.000
Eigen vermogen € 417
TOTAAL € 9.000
€ 11.417

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN    
  2015  
Ontvangsten    
Giften Kinderdagverblijf en Evangelisatie
€ 44.285
 
Auto  € 9.000  
Giften bouw kerk € 270
 
Overige giften € 5.848
 
TOTAAL € 59.403
 
     
Uitgaven    
Kinderdagverblijf
€ 53.740
 
Bouw kerk
€ 5.180
 
Kosten nieuwsbrief € 615
 
Overige kosten € 453
 
TOTAAL € 59.988  
     
Resultaat 2015  - € 585
 

Conclusie:
 • Er is dus in 2015 € 1068: 59.403 = 1,8% van de inkomsten voor onkosten gebruikt.
 • Vrijwel alle inkomsten worden dus doorgegeven aan het Zendingswerk.
Financiëel verslag 2014
BALANS    
  31-12-2014 31-12-2013
Bezittingen    
Financiële middelen € 11.417 € 5.487
Eigen vermogen   € 7.513
TOTAAL € 11.417 € 13.000
     
Schulden    
Lening € 11.000 € 13.000
Eigen vermogen € 417  
TOTAAL € 11.417 € 13.000

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN    
  2014  
Ontvangsten    
Giften Kinderdagverblijf en Evangelisatie
€ 46.482  
     
Giften bouw kerk € 7.953  
Overige giften € 10.763  
TOTAAL € 65.558  
     
Uitgaven    
Kinderdagverblijf
€ 54.048  
Evangelisatie € 3.845  
Kosten nieuwsbrief € 336  
Overige kosten € 400  
TOTAAL € 57.629  
     
Resultaat 2014 € 7.929  

Conclusie:
 • Er is dus in 2014 € 736: 65.558 = 1,1% van de inkomsten voor onkosten gebruikt.
 • Vrijwel alle inkomsten worden dus doorgegeven aan het Zendingswerk.

Verwachting 2015:
 • We hopen op en bidden voor meer giften voor de afwerking van de kerkbouw projecten in 2015.
 • Voor de continuïteit hopen we op meer ondersteuning, om ook de nieuwe voorganger een salaris te kunnen betalen. Wat de kerken zelf kunnen bijdragen zal na de bouwprojecten bezien kunnen worden.
Financiëel verslag 2013
BALANS    
  31-12-2013 31-12-2012
Bezittingen    
Financiële middelen € 5.487 € 4.561
Eigen vermogen € 7.513 € 3.439
TOTAAL € 13.000 € 8.000
     
Schulden    
Lening € 13.000 € 8.000
TOTAAL € 13.000 € 8.000

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN    
  2013  
Ontvangsten    
Giften evangelisatie € 35.730  
Giften adoptieplan € 8.606  
Giften bouw kerk € 1.980  
Overige giften € 11.135  
TOTAAL € 57.451  
     
Uitgaven    
Kinderdagverblijf € 57.888  
Evangelisatie € 3.047  
Kosten nieuwsbrief € 250  
Overige kosten € 339  
TOTAAL € 61.525  
     
Resultaat 2013 € -4.074  

 

Conclusie:
 • Er is dus in 2013 € 589: 57.451 = 1,3% van de inkomsten voor onkosten gebruikt.
 • Vrijwel alle inkomsten worden dus doorgegeven aan het kinderdagverblijf.

Verwachting 2014:
 • We hopen op en bidden voor meer giften voor de kerkbouw projecten in 2014.
 • Voor de continuïteit hopen we op meer ondersteuning, om ook de nieuwe voorganger een salaris te kunnen betalen. Wat de kerken zelf kunnen bijdragen zal na de bouwprojecten bezien kunnen worden.
Verslag activiteiten 2019
ANBI JAARVERSLAG 2019 Stichting Zending Brazilië voor Christus

BESTUUR
Als Stichting SZBvC zijn we dit jaar lid geworden van Missie Nederland. Er is via Missie NL halfjaarlijks contact met 7 andere zendingsorganisaties, die in Brazilië werken.
Er zijn door ons 9 bestuursvergaderingen gehouden; extra veel door het bezoek van de zendelingen uit Brazilië. De laatste 3 vergaderngen waren gezamenlijk met de bezoekers.

WERKVERLOF VAN HET TEAM UIT BRAZILIË
Dit bestond uit Ismaël, Eliana en Eunice Jonker. Het team heeft 7 presentaties kunnen geven. 3 gemeentes vielen af wegens interne redenen, maar in een volgend verlof zijn we daar weer welkom. Er zijn ook 3 nieuwe gemeentes bezocht. De bestuursleden waren hiervoor de aangevers. Er is dus nu contact met 10 verschillende kerken, 8 in Nederland en 2 in België. Bij elke samenkomst was ook een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig. Het team werd overal positief ontvangen. De teamleden hielden een open en spontane presentatie. Waar Ismaël gevraagd werd voor de prediking was dit ook ontspannen en passend, Eliana vertaalde. Het team bracht kalendertjes voor 2020 mee met achterop foto’s en het Logo van de stichting. Deze werden meegegeven aan geïnteresseerden in het werk. In alle gemeentes werd een USB-stick met de presentatie video’s achtergelaten. Mensen waren enthousiast over de door Eunice gemaakte video’s van de Kerken en het Kinderdagverblijf.

KINDERDAGVERBLIJF
Het Kinderdagverblijf kreeg eerst geen, maar later in het schooljaar alsnog 1 onderwijzeres van het gemeentebestuur. Dit gaf een capaciteitsprobleem. Er konden nu minder kleinere kinderen toegelaten worden.

TOELICHTING OP HET FINANCIËLE JAARVERSLAG 2019
Er is één Legaat ontvangen. In 2018 en 2019 konden we voldoende overmaken naar Brazilië dankzij een sponsor die voor een beperkte periode is bijgesprongen. Structureel gezien is er echter een tekort op de lopende uitgaven voor het Kinderdagverblijf. Van de grotendeels bejaarde achterban is niet veel toename in giften te verwachten. Wel zijn er tijdens het verlof van de fam. Jonker in Nederland enkele nieuwe donateurs bij het werk betrokken geraakt. Het zoeken naar nieuwe sponsors wordt gecontinueerd.
Mogelijk moet in de loop van 2020 met de zendingswerkers in Brazilië besproken worden om de maandelijkse bijdrage te verminderen, zodat deze in overeenstemming komt met de structureel te verwachten giften. Het bestuur streeft er daarbij naar om zóveel continuïteitsreserve in kas te houden, dat de maandelijkse bijdrage aan het werk in Brazilië constant kan blijven, ondanks fluctuerende inkomsten.
Op termijn willen we terug naar één bankrekening in Nederland om giften op te ontvangen, en wel bij de ABN AMRO. De ING bankrekening wordt al geruime tijd niet meer op de nieuwsbrieven vermeld.

JAARPLAN 2020:
1- Dit jaar weer aanvragen voor financiële steun doen bij meerdere fondsen, omdat er nog veel
geld nodig is voor de afbouw van de kerken. Hiervoor worden nieuwe begrotingen
opgesteld.. De oude begrotingen waren niet toereikend, onder meer omdat voor alle
werkers nu sociale premies betaald werden.
2- Voor de kerk in Mercês is het plan om in februari de meest dringende zaken aan te pakken
met het nog beschikbare geld. Ismaël gaat dit begeleiden. Er moeten ter plaatse geschikte
nieuwe werkers gevonden worden.
3- Het fotobeheer van de website inventariseren en reorganiseren, waarbij we de AVG regels in
acht blijven nemen.
FINANCIEEL VERSLAG 2019
                     
    BALANS            
              31-12-2019     31-12-2018
                     
    Actief              
    Financiele middelen     € 5.797     € 31.588
                     
                     
    Passief              
                     
    Reserves            
      Continuiteitsreserve   € 6.670     € 6.267  
      Bestemmingsreserve          
        Renovatie/afbouw kinderdagverblijf       € 9.145  
        Renovatie/afbouw kerkgebouwen       € 11.000  
        Verlof fam. Jonker in 2019 _______+     € 3.600  +
      Totaal reserves      € 6.670     € 30.012
                     
    Kortlopende schulden           € 152
                     
    Lening             € 2.333
                     
    Eigen vermogen     -€   873     -€ 909
                     
    Totaal passief      € 5.797     € 31.588
                     
                     
                     
    BATEN en LASTEN            
              2019     2018
    Baten              
                     
    Giften              
      Kinderdagverblijf   € 28.520     € 41.796  
      Kerken   € 495     € 778  
      Renovatie/afbouw kinderdagverblijf € 350     € 10.385  
      Renovatie/afbouw kerkgebouwen          
      Overige giften   € 26.011 + € 26.377
    Totaal baten       € 55.376       € 79.336
                     
                     
    Lasten              
                     
    Betalingen t.b.v. het werk in Brazilie          
      Kinderdagverblijf   € 46.450     € 52.540  
      Kerken   € 4.367     € 5.803  
      Renovatie/afbouw kinderdagverblijf € 9.495     € 16.270  
      Renovatie/afbouw kerkgebouwen € 11.000        
      Verlof fam. Jonker in 2019 € 5.887    ________
                € 77.199       € 74.613
                     
    Algemene kosten            
      Nieuwsbrief   € 514     € 510  
      Bankkosten   € 643     € 644  
      Overige algemene kosten € 326 +      €   97 +  
                  € 1.483         € 1.251
    Totaal lasten       € 78.682       € 75.864
                     
    Saldo baten en lasten     -€ 23.306        € 3.472
                     
    Bestemming saldo            
      Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve -€ 23.745      -€ 2.285
      Toevoeging/onttrekking aan continuïteitsreserve       € 403       € 2.767
      Toename/afname eigen vermogen           € 36       € 2.990
              -€ 23.306       € 3.472